Cele i zadania fundacji

CELE I ZADANIA FUNDACJI

STATUT
FUNDACJI FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ RP
z siedzibą w Poznaniu
Z DNIA 01.07.2014

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja Fundusz Obrony Narodowej RP, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.
§ 2.
Fundacja Fundusz Obrony Narodowej RP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Zbigniewa Bilińskiego

zwanego dalej Fundatorem.
§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
§ 4.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym Ministrem jest: Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.
§ 6.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Fundusz Obrony Narodowej RP.
§ 7.
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.
§ 7a.
1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z uwzględnieniem innych postanowień Statutu (art. 20 ust. 1 pkt. 2 udppw.).
§ 7b.
Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt. 3 udppw.).
§ 8.
1.Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

§ 9.
Rozdział
II

Cele i formy działania
1. Dbałość o zapewnienie żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny poprzez gromadzenie w kraju i za granicą środków finansowych i wszelkich darowizn w naturze dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych struktur o charakterze wojskowym promujących system obrony terytorialnej.
2. Wzmacnianie potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wspomaganie kluczowych gałęzi polskiej gospodarki.
3. Wzmacnianie integralności terytorialnej, niezależności politycznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Obrona polskiej racji stanu w kraju i za granicą.

5. Działalność oświatowa i wychowawcza w wojsku, w szkołach wszystkich stopni w kształtowaniu pojęć: Bóg-Honor-Ojczyna, patriotyzm, prawość, odwaga cywilna , poświęcenie, silna wola, hart ducha.
6. Niesienie pomocy związanej z prowadzeniem działalności charytatywnej, realizacja pomocy humanitarnej, prowadzenie działań ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i katastrof.
7. Działania medialne zmierzające do zainteresowania opinii publicznej, społeczeństwa i Polonii sprawami obrony żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny.
8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie imprez o charakterze militarnym, historycznym i sportowo – rekreacyjnym.
9. Fundowanie stypendiów i nagród.
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
11. Upowszechnianie wiedzy historycznej i umiejętności na rzecz obronności państwa.
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności.
13. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie patriotyczne, a także edukacja w zakresie przysposobienia obronnego i rozwoju sportowego.
14. Prowadzenia działalności oświatowej i wydawniczej
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Wspieranie harcerstwa, grup rekonstrukcji historycznej, klubów militarnych, kombatantów wojennych, żołnierzy, policjantów i innych służb mundurowych poprzez umożliwienie korzystania w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności.
2. Organizacji działalności zlotów militarnych, imprez grup rekonstrukcji historycznej oraz odpłatnego udostępniania pozyskanego sprzętu militarnego.

3. Upowszechniania patriotyzmu, umiejętności na rzecz obronności państwa, kultury fizycznej, sportu oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie.
4. Opieki i wspierania byłych żołnierzy, kombatantów wojennych, Miejsc Pamięci Narodowej.
5. Pozyskiwania sprzętu militarnego i obiektów oraz opieki nad pozyskanym mieniem.
6. Organizowania imprez, zlotów, szkoleń i spotkań integrujących.
7. Współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji.
8. Prowadzenia działalności oświatowej i wydawniczej.
9. Inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji.
10. Działalność na rzecz wzmacniania integralności terytorialnej, obrony polskiej racji stanu, niezależności politycznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Przeciwdziałanie osłabieniu potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wspomaganie kluczowych gałęzi polskiej gospodarki.
12. Szkolenia i działalność oświatowa, wychowawcza, przysposobienia obronnego, kształtowanie postaw patriotycznych, odwagi cywilnej, poświęcenia, silnej woli i hartu ducha.
13. Działalność medialna i lobbowanie na rzecz zainteresowania opinii publicznej sprawami obrony żywotnych interesów Narodu Polskiego i suwerenności Ojczyzny.

§ 10a.
Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
§ 10b.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
Nauka języków obcych 85.59.A
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11
1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.

Rozdział III

Władze Fundacji.
§ 12.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.
§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady lub pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 17.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji.
§ 19.
1. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, oraz prokurent samodzielnie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 20.
Majątek Fundacji:
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10000 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 2000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.
§ 21.
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 22.
Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.
§ 23.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24.
Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków rady Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 25.
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości:
a) roczne sprawozdanie finansowe z działalności,
b) roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Rozdział V
Zmiana Statutu.
§ 26.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

Rozdział VI
Połączenie z inną Fundacją
§ 27.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Likwidacja Fundacji.

§ 29.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sporu i turystyki.

§ 30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 31.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 32.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o fundacjach.

Poznań, dnia 01 Lipca 2014 roku.
Zbigniew Biliński